Centrum pro védská studia

Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra mandir

ISKCON - Mezinárodní společnost pro vědomí krišNy

O hnutí

Historie a význam Hnutí Hare Krišna

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, která je známá jako Hnutí Hare Krišna, založil Šrí Šrímad A. Č.Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda po svém příjezdu na Západ v roce 1966. Hnutí Hare Krišna je autentické, historicky autorizované, přirozené a transcendentální. Je založené na Bhagavad-gítě takové, jaká je, což je nejstarší písmo pojednávající o duchovní vědě. V Bhagavad-gítě Krišna říká, že bychom Ho měli uctívat, klanět se Mu a pak k Němu dospět. Bhagavad-gítá jasně poukazuje na nezbytnost vědomí Krišny a je přijímána jako esence Véd a Upanišad, starobylých védských písem. Na základě astronomických údajů ve Šrímad-Bhágavatamu bylo dokonce vypočteno, že Krišna přednesl Bhagavad-gítu na bojišti zvaném Kurukšétra před více než pěti tisíci lety. Toto hnutí je tedy z historického hlediska více než pět tisíc let staré. Po celém světě je velmi populární, zejména mezi mladými lidmi. Stává se ale zajímavějším i pro starší generaci a stále většího ocenění se mu dostává také mezi učenci.

Cíle Hnutí Hare Krišna

U příležitosti založení Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny v červenci 1966 v New Yorku stanovil A. Č. Bhaktivédanta Svámi Prabhupáda sedm cílů Hnutí Hare Krišna:

1. Systematicky šířit duchovní poznání v celé společnosti. Vzdělávat všechny lidi v zásadách duchovního života s cílem znovuobnovení rovnováhy životních hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě.
2. Šířit vědomí Krišny tak, jak je uvedeno v Bhagavad-gítě a Šrímad-Bhágavatamu.
3. Sbližovat členy hnutí a vést je ke Krišnovi, původní bytosti, a tak v nich a v celém lidstvu rozvíjet myšlenku, že každá duše je nedílnou částí Boha (Krišny).
4. Učit a podporovat sankírtanové hnutí – sborové zpívání svatých jmen Boha, jak učil Pán Šrí Čaitanja Maháprabhu.
5. Vybudovat poutní místa spojená se zábavami Pána Krišny ve prospěch oddaných a celé lidské společnosti.
6. Sdružovat členy za účelem vyučování jednoduššího a přirozenějšího způsobu života.
7. Tisknout a šířit periodické publikace, knihy a jinou literaturu v zájmu dosažení výše zmíněných cílů.
Registrace Hnutí Hare Krišna v České republice
Hnutí Hare Krišna oficiálně působí v České republice od listopadu 1989. Od 21. Listopadu 2002 je registrováno na Ministerstvu kultury ČR jako náboženská společnost. Jedná se o první registrovanou náboženskou společnost v ČR mimo křesťansko-židovskou tradici.

Základní filozofie Hnutí Hare Krišna

Rozvoj vědomí Krišny není otázka víry, je to věda. Prvním krokem je poznat rozdíl mezi živým a mrtvým tělem. V čem tento rozdíl spočívá? Když někdo zemře, duše neboli živá síla tělo opustí, a proto je označeno za mrtvé. Jde tedy o dvě věci – jednou z nich je toto tělo a tou druhou je životní síla v něm. Hovoříme o životní síle v těle. To je rozdíl mezi vědou o vědomí Krišny, která je úplná, protože obsahuje duchovní i hmotnou stránku, a materialistickou vědou, běžnou v západním světě. Pro někoho může být zpočátku velmi obtížné uvědomit si význam našeho hnutí. Proto by měl nejprve pochopit, že je duše – neboli něco jiného než tělo. Malé dítě roste a stává se z něj chlapec, z chlapce vyroste mladík, a z mladíka bude dospělý muž, který se změní ve starce. Po celou dobu, přestože se jeho tělo mění z dítěte ve starce, stále pociťuje, že je tou samou osobou s nezměněnou totožností. Tělo se mění, ale duše, která ho obývá, zůstává stejná. To by nás mělo přivést k logickému závěru, že v době, kdy naše současné tělo zemře, duše toto tělo opustí a dostane jiné. To se nazývá převtělování neboli reinkarnace.

Kdo je Krišna?

Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, prvotní a svrchovaná osoba. Ten, kdo zná Krišnu, je podle Véd na nejvyšší úrovní poznání Absolutní pravdy. Ačkoliv se Krišna zjevil v tomto světě před 5 tisíci lety jako pasáček a později vystupoval jako král jaduovské dynastie a přítel Pánduovců, svým jednáním a neobyčejnými činy vždy dokazoval, že je Bůh. Krišna je původcem všech živých bytostí a my jsme Jeho věčné, nepatrné a nedílné části. My, živé bytosti, jsme v každém ohledu omezení, zatímco Krišna je neomezený, stejně jako všechny Jeho vznešené vlastnosti. Zábavy a činnosti Krišny představují dokonalost Jeho krásy, slávy, poznání, moci, bohatství a odříkání. Bůh je nejpřitažlivější a je také zdrojem veškeré krásy, proto se jmenuje Krišna, což znamená „ten, kdo je nejpřitažlivější pro všechny“. Slovo „Krišna“ také označuje nejvyšší radost a všechny zjevená písma potvrzuji, že Nejvyšší Pán je zdrojem veškeré radosti. Živé bytosti oplývají vědomím stejně jako Pán a touží po štěstí. Krišna je neustále šťastný, a pokud jsou živé bytosti v Jeho společnosti a slouží Mu, budou také šťastné.

Zpívání Hare Krišna mahá-mantry

Přestože pojem „Hare Krišna“ na Západě již zdomácněl, málokdo ví, co vlastně znamená. Občas se objeví otázka, zda to není jen způsob útěku před realitou, anebo jestli opravdu jde o autentickou meditaci, která dokáže přivést k vyššímu vědomí. Zpívání transcendentální vibrace Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare je vznešená metoda pro probuzení našeho duchovního vědomí. Krišna znamená „ten, kdo je přitažlivý pro všechny“, Ráma znamená „nejvyšší blaženost“a Hare označuje Krišnovu vnitřní energii blaženosti známou jako Šrímatí Rádhárání. Jako živé duchovní duše jsme si všichni původně vědomi Krišny, ale kvůli našemu odvěkému styku s hmotou je naše vědomí nyní znečištěno hmotným prostředím. Hmotné podmínky, ve kterých nyní žijeme, se nazývají májá neboli iluze. Májá znamená „to, co není“. Co znamená tato iluze? Iluze spočívá v tom, že se všichni snažíme podmanit si hmotnou přírodu, zatímco jsme ovládání jejími přísnými zákony. Když se služebník snaží napodobovat svého všemocného Pána, podléhá iluzi. Snažíme se vykořisťovat zdroje hmotné přírody, ale ve skutečnosti se stále více zaplétáme do jejích složitých vazeb. Přestože tedy s přírodou usilovně bojujeme, abychom si ji podmanili, naše závislost na ní jen roste. Tento zápas je výplodem iluze, ale probuzením našeho věčného vědomí Krišny je možné jej ihned zastavit. Zpíváním této transcendentální vibrace můžeme svá srdce zbavit všech nečistot, jejichž základem je falešná představa, že jsme pány všeho, co vidíme. Vědomí Krišny je původní přirozený stav vědomí každé živé bytosti, který překonává všechny nižší úrovně vědomí – smyslovou, mentální iintelektuální. Není nezbytně nutné slovům mantry rozumět, neboť svými transcendentálními vibracemi očišťuje všechny živé bytosti včetně zvířat. Tato nejjednodušší metoda meditace se doporučuje pro současný věk, Kali-jugu. Každý včetně děti se může zúčastnit zpívání bez jakýchkoliv předchozích kvalifikací – není k tomu potřeba žádného akademického vzdělání.

Překládání a vydávání knih

Dokonalé poznání Véd bylo v průběhu času uchováno díky předávání prostřednictvím nepřerušeného řetězce duchovních mistrů. A. Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda je představitelem jednoho takového učednického řetězce či posloupnosti, která vede tisíce let nazpět k samotnému Pánu Krišnovi. Proto se poznání v knihách Svámího Prabhupády neliší od poznání, které původně sdělil Nejvyšší Pán. Spisy A. Č. Bhaktvédanty Svámího Prabhupády reprezentují především tři védské texty: Bhagavad-gítá, Šrímad-Bhágavatam a Čaitanja-čaritámrita. Dohromady tato literární díla tvoří více než 25 svazků podrobných informací, které jsou souhrnem původní védské vědy o realizaci Boha neboli bhágavata-dharmy. Jejich překlad do angličtiny doprovázený podrobnými výklady je nevýznamnějším příspěvkem A. Č. Bhaktivédanty Svámího Prabhupády duchovnímu a kulturnímu životu celého světa. Věrohodnost, hloubka a jasnost těchto knih je vysoce oceňována akademickými kruhy a na mnoha středních a vysokých školách se používají jako učebnice. V březnu roku 1972 založil Šríla Prabhupáda za účelem vydávání svých knih představujících védskou filozofii ve všech jazycích světa nakladatelství The Bhaktivedanta Book Trust (BBT). BBT se počtem titulů, jazyků i nákladem jednotlivých knih postupně stalo jedním z největších nakladatelství na světě a bezkonkurenčně největším v oboru tradiční védské filozofie a kultury. BBT má několik divizí: severoevropskou, severoamerickou, středomořskou, latinsko-americkou, západoindickou, východoindickou a australskou. České BBT patří pod severoevropskou divizi (www.bbt.se). Oddaní z center po celé republice se hlavní měrou podílejí na distribuci těchto knih v ČR, cestují od města k městu, od vesnice k vesnici a často je můžete potkat přímo na ulici.

Hnutí Hare Krišna ve světě

V současné době Hnutí Hare Krišna vlastní na celém světě více než tři sta chrámů, farem, škol a dalších středisek. Ve všech pořádají členové každodenní přednášky, zpívají a poskytují individuální pokyny týkající se vědy o vědomí Krišny. Všechny programy jsou přístupné veřejnosti. Výstavba duchovního města v Májápuru v Indii představuje asi nejctižádostivější z mnoha plánů Bhaktivédánty Svámího Prabhupády na další šíření vědomí Krišny po celém světě. Po jeho dokončení bude Májápur City jedním z nejpůsobivějších a nejpřitažlivějších aspektů toho, jak bude Hnutí Hare Krišna ve 21. století představovat védskou kulturu. Projekt, jehož výstavba jej již v plném proudu, v sobě zahrnuje restaurace, hotely, letiště, parky, zahrady a katedrálu na počest Šríly Prabhupády. Jeho součastí je také „Chrám védského planetária“ (https://tovp.org) a mnohé další.

Jak je možné se zapojiT

Do činností Hnutí Hare Krišna, které jsou velmi rozmanité, se může zapojit kdokoliv bez ohledu na národnost, barvu pleti, náboženství nebo ekonomickou situaci. Je možné stát se členem hnutí a žít v některém z našich středisek. Ti, kteří kvůli svému zaměstnání a dalším povinnostem nemají tolik času a možností, se mohou zapojit v rámci kongregace. Mohou žít doma a navštěvovat programy našich středisek, následovat zásady duchovního života podle svých možností a setkávat se s oddanými při různých festivalech, nedělních hostinách a jiných příležitostech.

Zdroj: harekrsna.cz